Voor 19u besteld = volgende werkdag in huis (ook op zaterdag) Voor 19u besteld = volgende werkdag in huis (ook op zaterdag)

Privacybeleid

Privacybeleid

Deze website is eigendom van:

Het Systeem
Kaardeloodstraat 30
9400 Ninove
info@hetsysteem.be 

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Het Systeem of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Het Systeem levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site niet beschikbaar zou zijn, zal Het Systeem de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Het Systeem kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Het Systeem geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. Het Systeem kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Het Systeem verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement, waar de zetel van Het Systeem gevestigd is, bevoegd.

Privacybeleid

Het Systeem hecht belang aan uw privacy en verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring.

Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden om u op de hoogte te houden van onze activiteiten.

Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht op info@hetsysteem.be

Verwerkingsdoeleinden

Het Systeem verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, profilering en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame.

Rechtsgrond(en) van de verwerking.

Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Het Systeem gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren of verwijderen die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

Overmaken aan derden

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden of schriftelijk verzoek, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen of overheidsinstanties binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met Het Systeem verbonden zijn of met enige andere partner van Jonas Jolie– Het Systeem;

Het Systeem neemt in acht dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens. Enige inbreuk op de privacy door derden zal Het Systeem niet verantwoordelijk worden geacht.

Het Systeem zal u te allen tijde inlichten over het overmaken aan derden.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen.

Tenzij wanneer een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is door de wet of door de naleving van een andere wettelijke verplichting, bewaart Het Systeem je persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het behalen en het vervullen van de vooropgestelde doelen.

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van Persoonsgegevens.

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens.

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:

– zelf de instellingen van zijn klanten account aan te passen; en/of

– een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@hetsysteem.be  Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klacht

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – contact@apd-gba.be, +32 (0)2 274 48 00, elke dag telefonisch bereikbaar tussen 8u30 en 12u00).

 

 

 

Schrijf je in en ontvang onze kortingen en promoties als eerste per mail.
Brochure aanvragen
Vul dit formulier in en ontvang onze brochure.
Schrijf je in en ontvang onze kortingen en promoties als eerste per mail.

Voeg je header hier cas